Industri   |   Produktion   |   Installationstäta & energiintensiva anläggningar   |   Forskning

Installationsteknik

Värme  |  Kyla  |  Ventilation  |  Tryckluft  |  Vatten & Sanitet  |  Gas & Ånga

Vi projekterar och bygger integrerade installationstekniska system för energiintensiva och installationstäta anläggningar.  Vår projektering fokuserar på större anläggningar med höga krav och snäva toleranser gällande exempelvis temperaturer, renhet, energianvändning, fukt eller partikelnivåer.

​Vi har lång erfarenhet av projektering och totalentreprenader inom avancerade anläggningar och vår spetskompetens inom luftföring, högteknologisk renrumsinstallation och energieffektivisering medför en djup förståelse för den integrerade installationstekniska lösningens funktion och samhörighet.

​Vi har tre egna luftlaboratorier och lång erfarenhet av studier inom effektiv luftföringsteknik, både ur energi- och kontamineringssynpunkt. Denna spetskompetens har legat till grund till vår egenutvecklade plattformsteknik för luftföring, TLA (Temperature controlled Laminar Airflow), vilken har möjliggjort teknologiska avknoppningar för applikationer både för operationssalar och för medicinteknisk behandling av svår astma och allergi.

Genom att anlita AirSon får du tillgång till en ingenjörsbyrå som designar, konstruerar, projektleder och installerar effektiva, integrerade och nyckelfärdiga VVS installationer för process- och komfortkyla, värme och värmeåtervinning, tryckluft, sanitet och ventilation etc. Du får tillgång till en erfaren partner i din byggprocess, med en stor kunskap om just din industri och din process.

AirSon har en imponerande referenslista och ett gott rykte i branschen. Kontakta oss gärna för en inledande diskussion.

 

Referenser & Projekt

Industri & Produktion

Läkemedel & Medicin, Mikroelektronik, Livsmedel, Fromsprutning & extrudering m.m.

Samordning & Beställarstöd

Vi arbetar som beställarstöd och installationssamordnare för att säkerställa kvalité, tider och framsteg i projekt. 

Forskning & Laboratorium

European Spallation Source (ESS), Biomedicinska enheten, Laboratorium, Renrum, medicin m.m.

Rådgivning & entreprenad

Vi erbjuder våra tjänster både som rådgivare och totalentreprenörer. Vi anpassar vårt arbetssätt för att passa er organisation

Vad gör AirSon Engineering unika:

Specialister

AirSon Engineering är ett nationellt och internatiionellt specialiserat ingenjörsföretag inom energi- och installationsteknik och kontrollerat inneklimat. Vårt fokus ligger på avancerade, energiintensiva och installationstäta anläggningar med höga krav och snäva toleranser.

Vi är framförallt lämpade för de svårare projekten med omfattande installationer, stora energiflöden och snäva toleranser. Våra kunder återfinns huvudsakligen inom industrin och framförallt inom branscherna; medicin & läkemedel, elektronik, forskning, livsmedel och deras respektive underleverantörer.

Formsprutningsindustri

AirSon Engineering har över 30 års erfenhet av installationer inom formsprutningsindustrin. I denna värmeintensiva miljö lämpar sig AirSons patenterade teknik (TLA) mycket väl. Med vår gedigna referenslista och kompetens inom kyla och luftföring så kan vi effektivt hjälpa er med era installationer.

I och med vår långa referenslista gällande projekt inom formsprutningsindustrin så har vi på AirSon även utvecklat en unik beräkningsmodell för komfort och energiberäkningar i formsprutningshallar. I denna utnyttjar vi vår egenutvecklade TLA-teknologi och kan med hjälp av denna erbjuda ett gott inneklimat till en bråkdel av energikostnaden mot en konventionellt omblandande ventilationsprincip. 
 

Formspruta för plastindustrin

Vår kompetens lämpar sig framförallt inom 

AirSon har en lång referenslista med många avancerade och komplicerade projekt. Vår kompetens lämpar sig framförallt inom installationstäta projekt med höga krav och snäva toleranser

Höga krav och låga toleranser

AirSon Ritning

AirSon Engineering tar sig framförallt an projekt där kraven är höga och toleranserna är små. Det kan handla om industrier, processer forskningsanläggningar eller lokaler som kräver precision en kontrollerad inomhusmiljön med exempelvis krav på temperaturer, fukt, ljud, partikelnivå eller olika typer av föroreningar.

I våra lufttekniska laboratorier kan vi utföra studier för specifika projekt och därmed hjälpa er att lösa problem för besvärliga processer.

Installationstäta projekt

VVS Projekterin 3D CAD

Installationstäta projekt innebär fastigheter, industrier eller forskningsanläggningar där installationerna för kyla, värme, ventilation med mera är många, avancerade och där energianvändningen hög. Det kan vara projekt där installationerna är i behov av en intelligent samordning och drift för att nå önskat resultat. Installationstäta anläggningar kan vara alla typer av tillverkningsindustrier men även fastigheter med höga komfortkrav, eller en avancerad process. Vi ser till helheten och kan hjälpa er genom att leverera nyckelfärdiga lösningar som passar era behov.

Skyddsventilation

Skyddsventilation båt

AirSon har arbetat med forskning, utveckling, rådgivning och nyckelfärdiga installationer inom området skyddsventilation sedan starten 1981.

I mitten av 90-talet arbetade AirSon i ett flertal projekt inom svensk och utländsk båtindustri. Projekten följdes upp av Svenska Arbetsmiljöinstitutet och slutade i att man fann det kommersiellt möjligt att halvera gränsvärdet för styren i dessa miljöer. Halveringen möjliggjordes genom innovativ teknik (TLA) som gav väldigt låg exponering i mycket kostnadseffektiva installationer.