top of page

Renrum

Renrum  |  Mikroklimatsapplikationer  |  Isolatorer  |  Rena zoner  |  Skyddsventilation & Smittspridning

Minskad exponering mot oönskade partiklar och mikrobiologisk kontamination är ofta ett viktigt steg för att kunna exploatera nya spännande marknader. En verksamhet som har höga krav och snäva toleranser för inneklimat och oönskad materia kräver en väldesignad renrumslösning, vilken kan ge reella konkurrensfördelar, som högre kvalitet, lägre kassation och högre vinstmarginaler. En välfungerande renrumsinstallation möjliggör även ofta realisationen av helt nya produkter och produktionslinjer!

Vi har tre egna luftlaboratorier och lång erfarenhet av studier inom effektiv luftföringsteknik, både ur energi- och kontamineringssynpunkt. Denna spetskompetens har legat till grund för vår egenutvecklade plattformsteknik för luftföring, TLA (Temperature controlled Laminar Airflow), vilken har möjliggjort teknologiska avknoppningar för applikationer både för operationssalar och för medicinteknisk behandling av svår astma och allergi.

Renhetsteknik blir allt viktigare när optimering av produkter och processer ökar och AirSon Engineering AB är stolta medlemmar i SiS kommitté för Renhetsteknik, som arbetar med att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder.

Klicka här för mer information.

Att kunna visa på ett väldesignat renrum för dessutom med sig en reell känsla av högteknologi som tydliggör verksamhetens ambitionsnivå och hjälper dess ägare att vinna anbud. Ett renrum blir ofta produktionsanläggningens kronjuvel som stolt visas upp för kunder och intressenter.

​Vi är behjälpliga med såväl stora nyckelfärdiga renrumsanläggningar, skräddarsydda lösningar för kontrollerade mikroklimat och isolatorer som rena zoner över en exponerad del av processen. Vi är väl införstådda med rådande kravställande organ och med våra renrumsinstallationer följer alltid: mycket hög ventilationseffektivitet, lugna luftflöden och komfortabel arbetsmiljö, energieffektiv design, låg livscykelkostnad samt konkurrenskraftiga priser. Vi hjälper även gärna till med förundersökningar och utredningar av olika problem och lösningar i något av våra lufttekniska laboratorier. 

Kontakta oss för en inledande diskussion, så hjälper vi er att verkligen ta kontroll över ert inneklimat!

Luftlaboratorie

AirSons lufttekniska laboratorier

Vid huvudkontoret i Ängelholm har AirSon Engineering tre lufttekniska laboratiorier. I dessa kan vi hjälpa er att ta fram renrums- och ventilationslösningar som är skräddarsydda för er process och verksamhet. Vi kan bland annat undersöka effektiviteten av olika luftföringsprinciper, temperaturerstudier, partikelmätningar och med hjälp av rök kan vi illustrativt visa luftrörelser i rummet. 

I dessa laboratorier har även AirSon utveklat sin unika plattformsteknologi TLA (Temperature controlled Laminar Airflow) samt tagit fram ett antal unika applikationer för teknologin. Läs mer under teknologi!

"Från ax till limpa"

Vi designar och skräddarsyr ett arbetssätt efter ert företags behov. Vi kan vara behjälpliga med alltifrån mindre utredningar, projektledning, projektering och rådgivning på beställarsidan till nyckelfärdiga totalentreprenader. Det som binder samman vårt arbete är vår samlade expertis inom energi- och installationsteknik och kontrollerat inneklimat.

Vi kan ta hand om projektets alla faser, från inledande utredningar till besiktning och validering. Vi kan även vara behjälpliga i anläggningens driftsfas genom olika energi-, digitaliserings- och optimeringsprojekt. Vi hjälper er att skräddarsy det arbetssätt som passar just era behov!

Hur vi arbetar.png

Krävande tillämpningar & kontrollerat mikroklimat

Har din verksamhet speciella krav kontrollerat klimat? Låt oss hjälpa er att skräddarsy en lösning som passar er verksamhets behov.

 

Vi på AirSon har en bred kompetens inom luftföring, aerosolteknik och mikroklimat. Med dessa kunskaper som bas har vi jobbat med flertalet stora företag för att utveckla och förbättra applikationer med kontrollerade mikroklimat som möter en produkts eller process specifika krav. Vi arbetar även med skyddsventilation, där den arbetande personen istället behöver isoleras och skyddas från en skadlig process. Vi kan hjälpa er med allt från stora renrumslösningar till små kontrollerade mikroklimat, rena zoner, kuvöser av olika slag samt LAF- och dragskåpsinstallationer

Tillämpning med kontrollerat mikroklimat

Validering av renrum

Validationsprotokoll
AirSon Renrum

AirSon kvalificerar och validerar renrum i enlighet med Svensk och Internationell Standard.

Kontrollerade miljöer eller renrum används i olika applikationer för att skydda känsliga verksamheter och processer från kontamination av oönskad materia eller levande (eller döda) organismer. De rena zonerna skapas genom låg generering av oönskad materia, effektiva barriärer, effektiv renrumsklädsel, effektiv rengöring/städning och effektiv ventilation. För att säkerställa funktionen i renrumszonerna krävs en regelbunden kontroll. Inte sällan genom regulatoriska krav på kvalificering och återkommande validering. 

 

AirSon Engineering har gott renommé som leverantör av nyckelfärdiga renrum med decenniers ackumulerad erfarenhet av att designa, bygga och validera renrum. Vi hjälper även kunder med att utföra kontroll av befintliga renrum samt konsultation för att lägga upp rutiner av funktionskontroller. I vårt arbete följer vi standarder som ISO 14644 och GMP volym 4, annex 1. Exempel på kontroller som vi utför är:

  • Partikelräkning i lokaler

  • Kontroll av luftflöde

  • Kontroll av differenstryck och flödesriktning

  • Kontroll av luftomsättning

  • Test av läckage i HEPA-filter

  • Kontroll av säkerhetsbänkar och LAF-/UDF-enheter

  • Mikrobiologisk provtagning i luft och på ytor

bottom of page